هواداران بابک خرم دین ( چنگیز اول )

 

بابک خرمدین کسی بود که اردبیل را تاراج کرد و در منطقه عرشه اردبیل به قدر موی سر خود به کشتار مردم اقدام کرد اینکه اکنون کسانی از قبل پان ترکها و پان فارسها چنین شخص خونخوار و کثیفی را قهرمان ملی معرفی می کنند علامت سوال بزرگی را فراروی خود می نهند آنها یا غافلند و یا واقعا خدای ناکرده از این همه قتل و غارت راضی

بخوانید

جوامع الحکایات ( محمد عوفی )

دو قرن سکوت ( زرین کوب )

الکامل ( ابن اثیر )

جوامع الحکایات

لغت نامه دهخدا ( تحت لغت بابک « خرمدین » )

و مرقومه آیت الله موسوی اردبیلی درباره بابک خرم دین را

 

/ 0 نظر / 25 بازدید